Formuláře / Územní plán

Návštěvní řád dětského hřiště u místní prodejny COOP stáhnout
Příloha návštěvního řádu dětského hřiště u místní prodejny COOP stáhnout
Program rozvoje Obce Malá Losenice 2016 - 2022 stáhnout
Databáze projektů k naplnění stanovených cílů pro roky 2020 - 2027 stáhnout
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Malá Losenice stáhnout
NÁVRH VÝSADEB DŘEVIN V INTRAVILÁNU OBCE MALÁ LOSENICE stáhnout
1. Hlavní výkres stáhnout
2. Koordinační výkres stáhnout
3. Návrh + odůvodnění - textová část stáhnout
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací stáhnout
5. Výkres základního členění území stáhnout
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu stáhnout
7. Změna č. I - Výkres základního členění území stáhnout
8. Změna č. I - Hlavní výkres stáhnout
9. Změna č. I - Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, asanací stáhnout
10. Změna č. I - Koordinační výkres stáhnout
11. Změna č. I - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu stáhnout
12. Změna č. I - Dopravní řešení stáhnout
13. Změna č. I - Zásobování vodou, kanalizace stáhnout
14. Změna č. I - Energetika, elektronické komunikace stáhnout
15. Změna č. I - Textová část stáhnout
16. Změna č. II - Výkres základního členění území stáhnout
17. Změna č. II - Hlavní výkres stáhnout
18. Změna č. II - Koordinační výkres stáhnout
19. Změna č. II - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu stáhnout
20. Změna č. II - Textová část stáhnout
21. Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Výkres základního členění území stáhnout
22. Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Hlavní výkres stáhnout
23. Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Koordinační výkres stáhnout
24. Úplné znění ÚP po vydání Změny č. II - Textová část stáhnout
Výroční zpráva obce Malá Losenice za rok 2022 o poskytování informací dle zákona č. 1061999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stáhnout
Směrnice pro nakládání s osobními údaji obce Malá Losenice stáhnout
Sazebník úhrad za poskytování informací stáhnout